General Terms and Conditions

Všeobecné podmínky akcí a táborů pořádaných v roce 2022

číslo účtu pro zasíláni plateb: 5628960309/0800

Jako variabilní symbol uvádějte datum narození účastníka ve formátu RRRRMMDD a do poznámky pro příjemce napište JMÉNO ÚČASTNÍKA + NÁZEV A TERMÍN akce. Zálohy za pobytové tábory zasílejte prosím do 10 dní od podání závazné přihlášky. Doplatek do 10.5. 2022.

1. SMLOUVA

Vzájemný smluvní vztah mezi organizátorem akce Smart Camps z.s. IČ 07845570 (dále jen Organizátor) a objednatelem se řídi ustanoveními Občanského zákoníku a je upraven těmito "Všeobecnými podmínkami", které jsou závazné pro obě strany. Organizátor zprostředkuje služby v rozsahu a za podmínek dle stanoveného programu organizované akce. Objednatel se zavazuje objednané služby řádně a včas uhradit.

2. PŘIHLAŠOVÁNÍ

Přihlašování na akci je možné provádět online přes formulář na webu smartcamps.cz.

Smluvní vztah vzniká vyplněním ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY současně se ZAPLACENÍM ZÁLOHY ve výši 2000,- Kč u pobytových táborů a zaplacení zálohy ve výši 1000,- Kč u příměstských táborů za každé přihlášené dítě (u ostatních akcí a akcí kratších než 5 kalendářních dní bude výše zálohy oznámena pro každou akci zvlášť). Zálohu je třeba odeslat na účet Organizátora do 10 dní od odeslání závazné přihlášky.

Výše zálohy a doplatku u rodinných táborů bude objednateli oznámena písemně ( mailem) do 3 pracovních dní od obdržení závazné přihlášky.

Pokud je tábor již obsazen, bude klientovi nabídnuto místo náhradníka nebo vrácena záloha v plné výši, způsobem dle vzájemné dohody.

Místo na akci je možné si po dobu 7 dnů nezávazně rezervovat telefonicky nebo písemně.

Neúplně vyplněné přihlášky nebudou přijaty.

3. CENA TÁBORA/AKCE A PLACENÍ

Cena tábora/akce je cenou sjednanou vzájemnou dohodou mezi Organizátorem a objednatelem. Cena za každou akci pořádanou Smart Camps z.s. je uvedena v propozicích ke konkrétní akci na webu smartcamps.cz

Společně se závaznou přihláškou se platí ZÁLOHA , jejíž výše je uvedena v odstavci 2. těchto všeobecných podmínek. Záloha je splatná nejpozději do 10 dní od podání přihlášky.

Zbývající část je nutné uhradit nejpozději do data, určeného v propozicích ke každé akci. Úhradu za tábor/akci je možno platit na účet , nebo osobně v Mortimer English Clubu Slaný - to však pouze po předchozí telefonické dohodě.

Jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte ve formátu RRRRMMDD a do poznámky pro příjemce napište jméno dítěte+ název a termín akce.

Číslo účtu pro zasílání plateb je 5628960309/0800

4. STORNO POPLATKY

Kdykoli před odjezdem na akci má objednatel právo zrušit svoji účast, a to výhradně písemnou formou. V takovém případě Organizátor uplatňuje stornopoplatky, které jsou vyčísleny procentem z celkové ceny akce v závislosti na počtu dní zbývajících do odjezdu.

Při zrušení účasti do 90( včetně) dní před začátkem akce/tábora včetně, budou objednateli vráceny zaplacené poplatky snížené o jednorázový manipulační poplatek ve výši 200,- Kč (není-li v přihlášce na konkrétní akci uvedeno jinak)
Při zrušení účasti později než 90 dní před začátkem akce/tábora, budou účtovány storno poplatky následovně:

 • -30 % z celkové konečné ceny při odhlášeni v rozmezí 89 - 30 dní před začátkem akce/tábora,
 • -50 % z celkové konečné ceny při odhlášení v rozmezí 29 -15 dnů včetně před začátkem akce/tábora,
 • -80 % z celkové konečné ceny při odhlášení v rozmezí 14 - 7 dnů včetně před začátkem akce/tábora,
 • -100 % z celkové konečné ceny při odhlášení v době kratší než 7 dní před začátkem akce/tábora.

Za zrušení účasti se 100% stornopoplatkem se považuje i nedostavení se na akci, či vyloučení z akce z důvodu jejího vážného narušení nevhodným chováním.

Rozhodující pro účtování stornovacího poplatku je den doručení písemné informace o zrušení účasti na mailovou nebo korespondenční adresu Organizátora. Stornovací poplatek se neplatí v případě, že objednatel vyšle na akci náhradníka, který souhlasí se smluvními a storno podmínkami akce.

Doporučujeme, aby měli účastníci akcí pro případ zrušení účasti z důvodu nemoci sami sjednali pojištění storna u některé z komerčních pojišťoven (Kooperative, Allianz, Evropská cestovní a další).

Storno se řídí podmínkami dané pojišťovny, obvykle činí 80 - 100 % z ceny zájezdu při dodržení pojistných podmínek. Cena za připojištení storna vychází v závislosti na zvolené pojišťovně cca 150 - 200 Kč za dítě.

Pokud účastník tábora svévolně opustí tábor z jiných důvodů než zdravotních, nemá nárok na vrácení nespotřebovaných nákladů a výdajů. Nezletilé dítě do 18 let je oprávněno opustit tábor nebo akci před jeho ukončením pouze v doprovodu svých zákonných zástupců, nebo jimi pověřených osob (zde je nutný písemný souhlas zákonných zástupců).

Při vyloučení účastníka z táboru z důvodu zvlášť nevhodného chování apod. se nevracejí žádné peníze. V takovém případě jsou zákonní zástupci povinni si dítě nejpozději do 24 hodin od oznámení této skutečnosti dítě vyzvednout na vlastní náklady.

5. ZRUŠENÍ TÁBORA/AKCE

Organizátor má právo na zrušení tábora/akce při nedostatečném počtu účastníků nebo z jiných objektivních příčin. V takovém případě budou všechny přijaté zálohy a platby za tábor vráceny v plné výši, nejpozději do 14 dní od oznámení o zrušení tábora/akce.

6. DOKLADY POVINNÉ K ÚČASTI NA POBYTOVÉM TÁBOŘE

V den nástupu na pobytový tábor musí rodiče předat vedoucím následující doklady:

 • Potvrzení o bezinfekčnosti - podepsané rodiči v den odjezdu nebo v den zahájení příměstského tábora - nutné pro všechny akce pořádané organizátorem.
 • Kopii kartičky zdravotní pojišťovny (čitelnou).
 • Kopii posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě - vydaný a potvrzený ošetřujícím lékařem - platnost obvykle 2 roky (nedávejte nám prosím originály, stačí barevná kopie). Platnost dokladu musí být minimálně do posledního dne tábora.

Účastníci starší 15 let musí mít také po celou dobu pobytu průkaz totožnosti.

7. ZODPOVĚDNOST ZA ÚČASTNÍKY TÁBORA

Na akcích pořádaných Smart Camps z.s. přebírají odpovědnost za bezpečnost dětí hlavní vedoucí spolu s ostatními vedoucími. Smart Camps z.s. neručí za majetek klientů v případě poškození, ztráty či krádeže. Zde důrazně doporučujeme rodičům, aby dětem na tábor nedávali cenné věci - jako například tablety a jinou elektroniku, šperky, mobilní telefony ani vetší finanční hotovost (v průběhu dopoledního a odpoledního programu dětem nebude dovoleno používat mobilní telefony, tablety nebo hudební přehrávače - tyto bude možné na pobytových táborech používat pouze v době osobního volna nebo odpočinku ve vymezeném čase, upozorňujeme, že v objektech, kam na tábory jezdíme, není WIFI a i mobilní signál bývá v horách dost slabý).

Upozorňujeme, že pokoje dětí na pobytových táborech není možné z bezpečnostních důvodů zamykat, za případnou ztrátu cenností tedy nepřebíráme odpovědnost. Dražší věci a peníze si děti můžou uložit v pokojích vedoucích.

Za způsobilý zdravotní stav ke dni odjezdu/nástupu zodpovídají rodiče (zákonní zástupci) účastníků mladších 18 let. Způsobilost a některé další údaje potvrzují klienti (resp. jejich rodiče) do potvrzení, které odevzdají při nástupu (tzv. BEZINFEKČNOST).

8. PRAVIDLA A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO NEZLETILÉ ÚČASTNÍKY TÁBORA

 • a) Zákonní zástupci nezletilého berou vyplněním závazné přihlášky na vědomí skutečnost, že na pořádaných zotavovacích akcích je osobám, které jsou dle právních předpisů České republiky osobami nezletilými, zcela zakázána konzumace alkoholu a dalších návykových látek. Nezletilí účastníci nesmějí mít alkohol a návykové látky v průběhu zotavovací akce ani u sebe, či v zavazadlech, či jim přidělených prostorách. Zletilost účastníka ve vztahu k požívání alkoholu a návykových látek i vymezení alkoholických nápojů a návykových látek se pro účely těchto všeobecných podmínek posuzují dle právních předpisů České republiky.
 • b) Případné porušení zákazů uvedených v bodě a) ze strany nezletilého je zároveň závažným porušením táborových pravidel a opravňuje Organizátora k okamžitému ukončení účasti daného účastníka táboře/akci. V takovém případě vyzve Organizátorem pověřená osoba zákonného zástupce nezletilého telefonicky k převzetí nezletilého. Zákonný zástupce je v takovém případě povinen si nezletilého z tábora do 24 hodin od vyzvání vyzvednout. V tomto případě nemá účastník ani jeho zákonní zástupci žádný nárok na vrácení případného přeplatku, ani na náhradu výdajů spojených s převzetím nezletilého.
 • c) Zákonný zástupce nezletilého vyplněním závazné přihlášky dává zároveň i souhlas s provedením prohlídky zavazadel pro případ podezření, že by obsahovaly věci v průběhu zotavovací akce zakázané, jejichž držení je vázáno zvláštní povolení nebo věci nebezpečné pro život a zdraví (zejména alkohol a návykové látky, ale též zbraně, výbušniny či jedy). Zákonný zástupce odesláním závazné přihlášky výslovně souhlasí s tím, aby se nezletilý v případě důvodného podezření podrobil dechové zkoušce na alkohol nebo návykové látky.
 • d) Pokud se nezletilý účastník nepodrobí kontrole podle bodů a) a b) tohoto ustanovení VOP, je Organizátor oprávněn postupovat, jako by došlo k porušení bodu c) a účast daného účastníka ukončit.
 • e) Souhlas zákonného zástupce nezletilého účastníka v rozsahu bodů a) až d) tohoto ustanovení, je podmínkou k účasti na akci pořádané Organizátorem. Organizátor se současně zavazuje, že nezneužije daného oprávnění, a bude přistupovat k podobným opatřením jen ve skutečně důvodných případech a v maximální možné míře respektovat soukromí účastníků.
 • f) Účastníci tábora jsou povinni řídit se pokyny táborových vedoucích a dodržovat táborový řád, se kterým budou seznámeni po příjezdu a bude viditelně umístěn v areálu tábora.
 • g) Účastníci tábora se smí pohybovat pouze v předem určených prostorách tábora, bez svolení nesmí opouštět areál tábora a vstupovat do prostor, kam jim není povolen přístup ( jedná se hlavně o kuchyně, technické zázemí tábora a pokoje ostatních ubytovaných)
 • h) Účastníkům také není dovoleno používat během pobytu nože či jiné nebezpečné nebo ostré nástroje, kterými by mohli způsobit zranění sobě či jiným účastníkům, pokud pokyny nestanoví jinak.
 • i) Mobilní telefony nejsou na našich akcích dovoleny.
 • j) Návštěvy taktéž nejsou povoleny.

Zákonní zástupci nezletilého se zavazují s touto částí podmínek (odstavec 9, body a - j) seznámit i samotného nezletilého účastníka způsobem odpovídajícím jeho rozumovému i mravnímu vývoji.

9. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Smart Camps z.s. si vyhrazuje právo na změnu personálního zajištění tábora. Stejně tak si Organizátor vyhrazuje právo na změnu programu tábora/akce, v případě nenadálých okolností, které Organizátor nezavinil a nemohl je nijak ovlivnit ( zásah vyšší moci).

10. POJIŠTĚNÍ, ÚRAZY, ŠKODY NA MAJETKU

Všechny aktivity Smart Camps z.s. máme pojištěny povinným zákonným pojištěním odpovědnosti naší činnosti, účastníky však nepojišťujeme proti úrazu ani nepojišťujeme odpovědnost účastníků za způsobené škody.

Zákonným zástupcům doporučujeme si tato pojištění sjednat individuálně (nabízí většina komerčních pojišťoven).

Zákonní zástupci berou na vědomí, že pokud jejich dítě poničí vybavení tábora či způsobí majetkovou újmu organizátorům, provozovatelům táborových zařízení nebo ostatním účastníkům tábora, bude po nich vymáhána finanční náhrada za tuto újmu. Zákonní zástupci se zavazují tuto finanční újmu neprodleně organizátorovi nebi jiné poškozené osobě uhradit.

11. REKLAMACE

Jestliže klient zjistí, že služba poskytovaná Organizátorem neodpovídá službě nabízené v okamžiku přihlášení na tábor, může uplatnit své právo na reklamaci.

Klient je povinen uplatnit reklamaci písemně a bez zbytečného odkladu. Jeho právo na uplatnění reklamace zanikne, nebylo-li uplatněno do 30 dnů od ukončení tábora/akce.

Jestliže není možné vyřídit reklamaci ihned, sepíše odpovědný pracovník Organizátora záznam, obsahující:

 • osobní data klienta, předmět reklamace a případný požadavek na její vyřízení.

V průběhu tábora lze vadu služeb reklamovat přímo u hlavního vedoucího akce/tábora.

Zástupce Organizátora je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nebo ode dne ukončení tábora.

12. SOUHLAS RODIČŮ/ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 • a) Vyplněním závazné přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů a se zpracováním fotografické dokumentace svého dítěte k propagačním účelům Smart Camps z.s.
 • b) Dále souhlasím s dodatečnou úhradou lékařských poplatků, v případě ošetření dítěte u lékaře nebo v nemocnici.
 • c) Zavazuji se k odvozu dítěte z akce/tábora, pokud mé dítě bude opakovaně porušovat táborový řád, nebo ničit zařízení a vybavení tábora nebo organizátorů či ostatních účastníků tábora/akce.