VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 2020/21

Všeobecné podmínky příměstských a pobytových táborů 2020/21

 SMLOUVA
Vzájemný smluvní vztah mezi organizátorem akce Smart Camps z.s. IČ 07845570 ( dále jen Organizátor) a klientem se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a je upraven těmito "Všeobecnými podmínkami", které jsou závazné pro obě strany. Organizátor zprostředkuje služby v rozsahu a za podmínek dle stanoveného programu organizované akce.

2. PŘIHLAŠOVÁNÍ
Smluvní vztah vzniká vyplněním ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY současně se ZAPLACENÍM ZÁLOHY ve výši 2000,- Kč u pobytových táborů a 1000,- Kč u příměstských vícedenních táborů za každé přihlášené dítě ( u akcí, jejichž celková cena je do 1500,- Kč včetně, se platí celá částka najednou). 

Záloha se platí do 7 pracovních dní od odeslání závazné přihlášky organizátorovi.  Pokud záloha není ve lhůtě 7 pracovních dní připsána na účet organizátora, má organizátor právo místo na táboře uvolnit a poskytnout jinému zájemci. 

Pokud je tábor již obsazen, bude klientovi nabídnuto místo náhradníka nebo vrácena záloha v plné výši, způsobem dle vzájemné dohody. Místo na akci je možné si po dobu 7 dnů nezávazně rezervovat telefonicky nebo písemně. Přihlášky se podávají následujícícmi způsoby: osobně v Mortimer English Clubu Slaný, nebo je možné řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku naskenovat a zaslat mailem nebo je možné přihlášku vyplnit a zaslat on-line ne webových stránkách www.smartcamps.cz
Neúplně vyplněné přihlášky nebudou přijaty.

3. CENA TÁBORA A PLACENÍ

Cena tábora je cenou sjednanou dohodou mezi Organizátorem a klientem. Společně se závaznou přihláškou se platí ZÁLOHA ve výši minimálně 30 % z celkové ceny tábora (není-li na přihlášce nebo v propozicích k akci uvedeno jinak). Záloha je splatná do nejpozději do 7 pracovních dní od podání přihlášky .  Zbývající část je nutné uhradit nejpozději do data, určeného v propozicích ke každé akci. Úhradu za tábor je možno platit na účet , nebo osobně  - to však pouze po předchozí telefonické dohodě. Jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte ve formátu RRRRMMDD a do poznámky pro příjemce napište jméno dítěte + název akce a datum akce.

 Číslo účtu pro zasílání plateb je 5628960309/0800 

4. STORNOVACÍ POPLATKY

Při zrušení účasti ve lhůtě více než dní 80 dní  před začátkem akce/tábora včetně, budou klientovi vráceny zaplacené poplatky snížené o jednorázový manipulační poplatek 200,- Kč ( není-li v přihlášce ke konkrétní akci uvedeno jinak)
Při zrušení účasti později než 80 dní před začátkem akce/ tábora, budou účtovány storno poplatky následovně:
- 30% z celkové ceny při odhlášeni v rozmezí 30 a více dnů před začátkem akce/tábora,
- 50% z celkové ceny při odhlášení v rozmezí 29 -15 dnů včetně před začátkem akce/tábora,
- 80% z celkové ceny při odhlášení v rozmezí 14 - 7 dnů včetně před začátkem akce/tábora,
- 100% z celkové ceny při odhlášení v době kratší než 7 dní před začátkem akce/tábora.
Rozhodující pro účtování stornovacího poplatku je den doručení písemné informace o zrušení účasti. Stornovací poplatek se neplatí v případě, že klient vyšle náhradníka. Omluvena může být pouze nemoc klienta, řádně potvrzená lékařem. V tomto případě se odečte 40% z celkové ceny.
ZDE doporučujeme, aby si rodiče pro případ zrušení účasti z důvodu nemoci sami sjednali pojištění storna u některé z komerčních pojišťoven ( Kooperative, Allianz, Evropská cestovní a další). 

 Storno pojištění se řídí podmínkami dané pojišťovny, obvykle činí 80% - 100% z ceny zájezdu při dodržení pojistných podmínek. Cena za připojištení storna vychází v závislosti na zvolené pojišťovně cca 150 - 200 Kč za dítě, u příměstských táborů pak vychází kolem 60 Kč za dítě. Pokud klient svévolně opustí tábor z jiných důvodů než zdravotních, nemá nárok na vrácení nespotřebovaných nákladů a výdajů. Nezletilé dítě do 18 let je oprávněno opustit tábor nebo zájezd před jeho ukončením pouze v doprovodu svých zákonných zástupců. Při vyloučení účastníka z tábora z důvodu zvlášť nevhodného chování apod. se nevracejí žádné peníze. V takovém případě jsou zákonní zástupci povinni si dítě nejpozději do 24 hodin od oznámení této skutečnosti dítě vyzvednout na vlastní náklady. 


5. ZRUŠENÍ TÁBORA
Organizátor má právo na zrušení tábora při nedostatečném počtu účastníků nebo z jiných objektivních příčin. V takovém případě budou všechny přijaté zálohy a platby za tábor vráceny v plné výši, nejpozději do 14 dní od oznámení o zrušení tábora. 


6. DOKLADY POVINNÉ K ÚČASTI NA TÁBOŘE
Účastník tábora musí mít u sebe kartičku zdravotní pojišťovny (nebo kopii), u které je pojištěn, při nástupu na tábor musí rodiče předat vedoucím následující doklady:
- Potvrzení o bezinfekčnosti - podepsané rodiči v den odjezdu nebo v den zahájení příměstského tábora
Pro pobytové tábory pak navíc:
- Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě - potvrzený ošetřujícím lékařem - platnost obvykle 1-2 roky ( oboje ke stažení na našich stránkách) - při příjezdu z tábora Vám bude posudek vrácen .

- Účastnící starší 15 let jsou povinni mít po celou dobu pobytu také průkaz totožnosti

7. ZODPOVĚDNOST ZA ÚČASTNÍKY TÁBORA
Na pořádaných akcích Smart Camps z.s. přebírají odpovědnost za bezpečnost dětí hlavní vedoucí spolu s ostatními vedoucími. Smart Camps z.s. neručí za majetek klientů v případě poškození, ztráty či krádeže. Zde důrazně doporučujeme rodičům, aby dětem na tábor nedávali cenné věci - jako například tablety a jinou elektroniku, šperky , mobilní telefony, dražší hodinky apod. ( v průběhu dopoledního a odpoledního programu dětem nebude dovoleno používat mobilní telefony, tablety nebo hudební přehrávače - tyto bude možné používat pouze v době osobního volna nebo odpočinku ve vymezeném čase) 

Upozorňujeme, že pokoje dětí na pobytových táborech není možné z bezpečnostních důvodů zamykat, za případnou ztrátu cenností tedy nepřebíráme odpovědnost.

Za způsobilý zdravotní stav ke dni odjezdu/ nástupu zodpovídají rodiče (zákonní zástupci) účastníků mladších 18 let. Způsobilost a některé další údaje potvrzují klienti (resp. jejich rodiče) do potvrzení, které odevzdají při nástupu. 


8. PRAVIDLA PRO ÚČASTNÍKY TÁBORA
Účastníci tábor jsou povinni řídit se pokyny táborových vedoucích
Účastníci tábora se smí pohybovat pouze v předem určených prostorách tábora, bez svolení nesmí opouštět areál tábora a vstupovat do prostor, kam jim není povolen přístup ( jedná se hlavně o kuchyně, technické zázemí tábora a pokoje ostatních ubytovaných)

8. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Smart Camps z.s. si vyhrazuje právo na změnu personálního zajištění tábora. 


9. POJIŠTĚNÍ 


Pobytové tábory: 

Všechny aktivity Smart Camps z.s. máme pojištěny povinným zákonným pojištěním odpovědnosti naší činnosti, děti však nepojišťujeme proti úrazu ani nepojišťujeme odpovědnost dětí za způsobené škody.

Příměstské tábory:
U příměstských táborů máme povinné zákonné pojištění naší činnosti, děti však nepojišťujeme proti úrazu ani odpovědnost za způsobené škody. 

Zákonným zástupcům doporučujeme si tato pojištění sjednat individuálně, stejně tak doporučujeme sjednat samostatně storno pojištění.

Zákonní zástupci berou na vědomí, že pokud jejich dítě poničí vybavení tábora či způsobí majetkovou újmu organizátorům, provozovatelům táborových zařízení nebo ostatním účastníkům tábora, bude po nich vymáhána finanční náhrada za tuto újmu. 

10. REKLAMACE
Jestliže klient zjistí, že služba poskytovaná Organizátorem neodpovídá službě nabízené v okamžiku přihlášení na tábor, může uplatnit své právo na reklamaci.
Klient je povinen uplatnit reklamaci písemně a bez zbytečného odkladu. Jeho právo na uplatnění reklamace zanikne, nebylo-li uplatněno do 30 dnů od ukončení tábora/akce.
Jestliže není možné vyřídit reklamaci ihned, sepíše odpovědný pracovník Organizátora záznam, obsahující: osobní data klienta, předmět reklamace a případný požadavek na její vyřízení. V průběhu tábora lze vadu služeb reklamovat přímo u hlavního vedoucího zájezdu.
Zástupce Organizátora je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění nebo ode dne ukončení tábora.
11. SOUHLAS RODIČŮ / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
a) Podepsáním závazné přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů a se zpracováním fotografické dokumentace svého dítěte k propagačním účelům Smart Camps z.s.
b) Dále souhlasím s dodatečnou úhradou lékařských poplatků, v případě ošetření dítěte u lékaře nebo v nemocnici.  

c) Zavazuji se k odvozu dítěte z akce/tábora, pokud mé dítě bude opakovaně porušovat táborový řád, nebo ničit zařízení a vybavení tábora nebo organizátorů či ostatních účastníků tábora/akce.